Algemene voorwaarden Barks and Bones (sinds 2018

Barks and Bones gevestigd te Nijkerk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Centraal Gelderland onder nummer 74700898.

 

Artikel 1: Begrippen,
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Hondenschool : bovengenoemde onderneming die, in uitoefening van haar bedrijf,
op eigen naam aan het publiek en activiteiten aanbiedt.
Trainer/Instructeur : eigenaar en /of medewerker van Barks and Bones
Cursist : hondeneigenaar die Barks and Bones wenst in te schakelen betreffende de opvoeding en training van zijn/haar hond.
Overeenkomst/Opdracht : de overeenkomst waarbij Barks and Bones zich tegen haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden cursus of activiteit.
Barks and Bones behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De versie van de voorwaarden, die geldt, is de versie die te vinden is op www.barksandbones.nl ten tijde van het aangaan van de overeenkomst.

Artikel 2: Aangaan van de overeenkomst
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en overeenkomsten die cursist aangaat met Barks and Bones.
Er wordt vooraf een inschrijfformulier ingevuld, waarna Barks and Bones met u in contact treedt betreffende de mogelijkheden.
Vervolgens kan een overeenkomst/opdracht worden aangegaan door te reageren op het aanbod van de Hondenschool middels mondelinge of schriftelijke afspraken.
Mondelinge afspraak is bindend wanneer cursist ook naam, adres, en telefoonnummer van zichzelf evenals naam leeftijd en geslacht van de hond opgeeft.
De cursist heeft na het aanbod door Barks and Bones een bedenktijd van 7 dagen, hierna is dan ook de betaling van de cursus verplicht. Als de cursus al binnen 2 weken na de inschrijving aanvangt geldt er geen opzegtermijn meer en dient het gehele cursusbedrag te worden voldaan.
Mondelinge aanmelding van een cursist welke reeds eerder een cursus heeft gevolgd bij Barks and Bones geschiedt door het, op de een na laatste les van de lopende cursus, bevestigen door te willen gaan met een vervolgcursus.
Na aanvaarding van het aanbod is cursist verplicht het verschuldigde cursusgeld per bank te voldoen binnen de betaaltermijn van 14 dagen. U ontvangt de factuur per email.
In geval van niet tijdige betaling behoudt Barks and Bones zich het recht om cursist niet deel te laten nemen aan de cursus.
De cursist ontvangt na betaling van het cursusgeld een bevestiging van betreffende cursus.
Indien de cursist minderjarig is, is de handtekening van ouder of voogd vereist. Indien een minderjarige cursist reeds eerder een cursus bij Barks and Bones heeft gevolgd, is de mondelinge bevestiging van de ouder of voogd voldoende.

Artikel 5: Annulering van consult/lessen
Doorgang van de training wordt bepaald door Barks and Bones. Wanneer een les niet doorgaat zal de trainer/instructeur tijdig afbellen. Wanneer de trainer/instructeur niet heeft afgebeld gaat de les door. Lessen die door Barks and Bones zijn afgelast worden verschoven. Wij zijn niet in beginsel niet tot restitutie van cursusgeld verplicht.
Als de cursist één of meer lessen annuleert is dit voor rekening van de cursist. Barks and Bones is hier niet aansprakelijk voor.
Als de cursist niet verschijnt op de afgesproken training is dit voor rekening van de cursist.
Bij ziekte/afwezigheid van de trainer: Zullen we proberen een vervangende trainer/instructeur te regelen; of
Haalt de trainer/instructeur de betreffende les op een nader te bepalendatum/tijdstip in.

Artikel 6: Aansprakelijkheid van de Barks and Bones.
Barks and Bones is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende zaken.
Barks and Bones is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden.
Barks and Bones is niet aansprakelijk voor eventuele schade, ziekte, dood, ongewenste dekkingen, aandoeningen of letsel aan de hond, voortvloeiend uit de opdracht, tenzij deze aantoonbaar zijn opgelopen bij de uitvoering van de opdracht en te wijten zijn aan grove schuld of opzet van Barks and Bones.
Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van Barks and Bones op internet of andere publicaties binden niet.
Barks and Bones kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven de door de cursist gewenste resultaten.
Voorwaarde voor het ontstaan van een recht op schadevergoeding is steeds dat de cursist de schade zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 7 dagen na het ontstaan of ontdekking daarvan, schriftelijk bij Barks and Bones meldt.
Artikel 7: Aansprakelijkheid van de cursist
De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen aan de organisatie, haar medewerkers en de locatie dan welactiviteit plaatsvindt.
Barks and Bones adviseert een goede WA. verzekering af te sluiten. Vaak valt(maar) één hond onder de standaard WA verzekering.
Artikel 8 : Copyright
Alle door Barks and Bones verstrekte schriftelijke materialen vallen onder het copyright van de hondenschool. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hondenschool worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 9: Privacy en persoonsgegevens
Barks and Bones respecteert de privacy van haar klanten en draagt er zorg voor dat (persoonlijke) informatie die de cursist aan Barks and Bones verstrekt vertrouwelijk, zorgvuldig en in overeenstemming met de vigerende regelgeving wordt verwerkt.

Artikel 10: Geschillen
Op overeenkomsten gesloten met Barks and Bones is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.
Als enig onderdeel van deze voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard door een rechtbank of wetgever, blijven de overige voorwaarden van kracht.
Als er geschillen zouden ontstaan naar aanleiding van het aanbod of uitvoering van dienstverlening zullen partijen trachten deze in eerste instantie in goed overleg op te lossen, al dan niet met behulp van een onafhankelijke derde.

Privacyverklaring

 

Inleiding 
Sinds 2018 is het verplicht om een privacy verklaring op je site te hebben.
In deze verklaring vindt u wat wij doen met uw gegevens.

Bedrijfsomschrijving

Bij Barks and Bones zit je goed als het gaat om privé trainingen voor uw hond in Nijkerk!
Graag geven wij uw ondersteuning in het opvoeden van uw hond d.m.v. het geven van trainingen.

Mail: info@barksandbones.nl
KvK nummer:74700898

Doel gegevens
Waarom worden uw gegevens verzameld?
Uw e-mailadres hebben wij nodig voor het versturen van de facturen en het verspreiden van informatie. 
Maar ook Google Analytics verzamelt gegevens (zij het anoniem).
Uw telefoonnummer gebruiken we om u te bereiken wanneer dit via de mail niet lukt.
Uw adres is voor het geval dat we u iets willen toesturen.

Ontvangers gegevens
Barks and Bones ontvangt de informatie die u invult op het contactformulier. Deze worden opgeslagen in onze server. Hier kan men alleen bij met een inlogcode waardoor de gegevens veilig opgeslagen zijn.  

Opslag periode 
Uw gegevens blijven in ons systeem opgeslagen en worden niet naar derden verspreidt. Wij mailen u alleen zolang u nog actief een product/dienst afneemt. Zodra u wenst geen mail meer te ontvangen zullen wij dit noteren.

Rechten 
Uw rechten:
Recht op inzage, wij moeten de persoonsgegevens van een persoon kunnen opsturen/delen wanneer een persoon daarna vraagt. Recht op rectificatie: zijn gegevens fout doorgegeven, veranderd of door ons fout verwerkt? Dan moeten wij die aanpassen als daarom gevraagd wordt.

Recht op het indienen van een klacht: als iemand een klacht wil indienen, dan gaat dat via Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht op overdracht: als wij een dienst aanbieden en u als klant besluit om over te stappen op een andere partij, dan heeft u als klant het recht dat de gegevens door ons worden overdragen aan die andere partij.

Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens: de persoon waarvan de gegevens bij ons opgeslagen liggen mag aangeven dat hij niet meer wil dat wij die gegevens gebruiken.


Verplichte gegevens.
 
Zoals je merkt zijn sommige gegevens verplicht om in te vullen op ons inschrijfformulier. Dit komt deze gegevens nodig zijn om een dienst aan te kunnen bieden. Zonder die gegevens kunnen wij u niet goed helpen.


Beveiliging.
 
Wij beveiligen uw gegevens.